Z wizytą w oczyszczalni ścieków w Augustowie

3 września uczniowie klas: III mrg (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie) oraz IV ak (architektury krajobrazu) wraz z nauczycielkami Iwoną Grabową i Krystyną Osakowicz zwiedzali miejską oczyszczalnię ścieków.
W trakcie tej wizyty uczniowie zapoznali się z technologią oczyszczania ścieków w Augustowie.
Warto wiedzieć, że (źródło: http://www.wodociagi-augustow.ns48.pl/) : „Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowej części miasta Augustów odległości ok. 2,0 km od centrum, zajmuje ona teren o powierzchni 9 ha. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Netta.
Oczyszczalnia Ścieków w Augustowie została wybudowana i uruchomiona w 1984r. jako mechaniczno – biologiczna, z komorą regeneracji osadu, z osadnikami wstępnymi, komorami osadu czynnego oraz osadnikami wtórnymi.
W roku 1998 zakończono modernizację oczyszczalni polegającą na zamianie części mechanicznej – krat i piaskownika oraz przystosowaniu urządzeń oczyszczalni do usuwania związków węgla, azotu i fosforu częściowo na drodze biologicznej i częściowo chemicznej. Zmodernizowano również gospodarkę osadową i zainstalowano prasy do mechanicznego odwadniania osadu.
Technologia oczyszczania ścieków - Procesowi oczyszczania poddawane są ścieki dopływające do oczyszczalni ścieków siecią kanalizacyjną oraz ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. Technologia oczyszczania ścieków obejmuje oczyszczanie mechaniczne i oczyszczanie biologiczne osadem czynnym. Pierwszym etapem oczyszczania ścieków jest proces mechanicznego oczyszczania ścieków na kratach gdzie usuwane są większe zanieczyszczenia mechaniczne. Następnie ścieki kierowane są do pionowego piaskownika wirowego przeznaczonego do usuwania zanieczyszczeń mineralnych. Oczyszczone mechanicznie ścieki dopływają do komór denitryfikacji, gdzie następuje proces utrwalania zawiązków azotu. W końcowej fazę oczyszczania mieszanina ścieków z osadem czynnym przepływa do osadników wtórnych, w których następuje oddzielenie ścieków oczyszczonych od osadu czynnego. Ścieki oczyszczone przetłaczane są do odbiornika natomiast osad z osadników wtórnych do pompowni osadu. Zagęszczony i ustabilizowany osad nadmierny spływa na prasy filtracyjne do mechanicznego odwadniania, a następnie transportowany jest na poletka ociekowe”.

Dziękujemy przedsiębiorstwu WiKM Spółka z o.o. w Augustowie za możliwość zwiedzenia obiektu.

Tekst: Krystyna Osakowicz
Zdjęcia: Krystyna Osakowicz, Iwona Grabowa